کلاس درس زیست شناسی

تقدیم به دانش آموزان علاقه مند به درس زیست شناسی

گردش خون در کرم خاکی

 

نکات قابل توجه در این تصویر عبارتند از:

می دانید که کرم خاکی گردش خون بسته دارد؛

یعنی خون از رگهای کرم خاکی خارج نمی شود.

بر اساس این شکل ، کرم خاکی دارای شبکه کامل گردش خون شامل قلب، سرخرگ، مویرگ و سیاهرگ است.

حرکت خون در رگهای پشتی بدن کرم خاکی از عقب به جلو 

و در رگهای شکمی از جلو بدن به طرف عقب است.

رگ پشتی خون رسانی به قسمت های جلوی بدن را برعهده دارد .

رگ شکمی خون رسانی به قسمت های عقبی بدن را بر عهده دارد .

کرم خاکی دو رگ اصلی ممتد در طول بدن و پنج جفت ( ۱۰ عدد ) قلب های لوله ای  در حلقه‌های 11 - 7 دیده می‌شود. از حلقه 12 به طرف عقب ، هر حلقه دارای رگهای بند بند زوج است که رگهای طولی را به اندامهای گوناگون مربوط می‌سازد

رگ  پشتی قابل انقباض بوده و خون را به طرف قلب های لوله ای و از آن جا به طرف رگ شکمی پمپ می نماید .خون توسط رگ شکمی به مویرگ ها ی دیواره بدن وسایر اندام های بدن توزیع می گردد .


نکته بسیار جالب دیگر در این شکل، طناب عصبی کرم خاکی است. همانند حشرات، طناب عصبی کرم خاکی نیز در سطح شکمی بدن قرار دارد.

تنفس از نوع پوستی است . خون جاری اکسیژن را در مویرگهای نزدیک کوتیکول مرطوب در دیواره بدن ، دریافت کرده و CO2 پس می‌دهد. اکسیژن با هموگلوبین در پلاسما ترکیب شده به بافتهای مختلف حمل می‌شود.

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۱/۱۹ساعت   توسط آزاده پورفخیمی ابرقوئی دبیر زیست شناسی   |